අලුතෙන්ම ඇරඹෙන පුණරීක්ෂණ පන්ති (AL ICT 2018)

උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පුණරීක්ෂණ 2018

2018 වර්ෂයේ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා මුහුණ දීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සිසු දරු දැරියන් සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද පුණරීක්ෂණ පන්තිය.

සදුදා - ප.ව. 2.30 - 5.00
සෙනසුරාදා - ‍පෙ.ව. 9.00 - 11.30

විමසීම් - 0767447725